Algemene voorwaarden - MooiCV

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de website van MooiCV.

MooiCV.nl
KVK nummer 57820872, gevestigd te Rosmalen
BTW nummer NL150563589B02.

Laatst gewijzigd op: 23 mei 2017

1. Algemeen

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij gebruik van de website van MooiCV. Door gebruik te maken van de MooiCV website op welke manier dan ook, aanvaard u gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Dat betekent ook dat u ervoor instaat dat iemand anders die gebruik maakt van de MooiCV website op jouw computer, zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden zijn voor iedereen en op alle producten en diensten van MooiCV van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, op elk gewenst moment te kunnen wijzigen. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de gebruikersvoorwaarden van derden niet door MooiCV erkend.

Voor toepassing van deze overeenkomst zal een geleverde product of producten alle digitale diensten omvatten als gevolg van een aankoop op de website.

2. Gebruik van de website

Inhoud die u geleverd krijgt zijn inclusief en zonder beperking, alle bestanden met software gegenereerde afbeeldingen en bijbehorende softwaregegevens (gezamenlijk de ‘content’), onder licentie aan u gegeven. MooiCV behoud zich het recht voor om prijzen te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Toch zal MooiCV te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen.

2.1 MooiCV kan niet garanderen dat de internetsite te allen tijde ononderbroken, vrij van storingen of foutloos beschikbaar kan worden gesteld;

2.2 MooiCV geeft in geen geval een baangarantie nadat u een aankoop heeft gedaan.

3. Afbeeldingen en eigendomsrecht

3.1 U erkend en stemt ermee in dat de MooiCV website bestanden en afbeeldingen bevat, die eigendom zijn van MooiCV, licentiegevers en/of gebruikers van MooiCV. De bestanden en afbeeldingen worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruik voor commerciële doeleinden.

3,2 Elke verkoop op de MooiCV website wordt op naam geregistreerd. De cv formats en sollicitatiebrief formats mogen uitsluitend door de koper zelf worden gebruikt en mogen niet worden gebruikt, gedeeld of uitgeleend aan andere personen dan de koper zelf.

3.3 Gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen etc. op de website van MooiCV, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van een aankoop.

3.4 MooiCV verklaart dat deze het recht heeft tot het aangaan van deze overeenkomst en het recht heeft om de licentie onder deze voorwaarden te verlenen.

3.5 MooiCV garandeert dat de afbeelding(en) vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop u een product download of ontvangt.

3.6 Behalve zoals hierboven omschreven, worden alle documenten geleverd zonder enige garantie.

4. Herroeping digitale inhoud

Bij bestelling en levering van een fysiek product, heeft u in de regel recht om tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Bij bestelling van een digitaal product, waar werkzaamheden aan verricht worden voordat het wordt geleverd, geldt een uitzondering op het herroepingsrecht. Een digitaal document kan namelijk niet worden geretourneerd, zonder dat u er afstand van doet. Het digitale document kan altijd in uw bezit blijven. Wel kan uw bestelling worden geannuleerd, maar omdat er tot aan de levering werkzaamheden worden verricht aan het digitale document, wordt er een staffel gehanteerd voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

Staffel annuleren bestelling:
De volgende werkdag voor 17:00 uur: 100% van het aankoopbedrag
Op de tweede werkdag voor 17:00 uur: 50% van het aankoopbedrag
Op de derde werkdag voor 17:00 uur: 30% van het aankoopbedrag
Vanaf de vierde werkdag tot levering voor 17:00 uur: 15% van het aankoopbedrag

5. Overmacht

5.1 MooiCV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht, voor zover deze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen van het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. MooiCV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht zodra aan deze verbintenissen niet kan worden voldaan.

5.3 MooiCV behoud zich in het geval van overmacht, het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MooiCV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

6. Thuisprinten

Indien aangekochte producten van de MooiCV website door u thuis geprint worden, kunnen kleuren en afmetingen afwijken van afbeelding(en) getoond op uw beeldscherm. MooiCV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van thuisprinters.

7. Klachten

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot MooiCV. De MooiCV website is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient u zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u de mogelijkheid om uw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel MooiCV als u stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door u betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

8. Overdraagbaarheid

Het is niet toegestaan om de rechten aan derden over te dragen, die aan u in deze overeenkomst zijn toegewezen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
U verklaart dat u deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u aan deze voorwaarden bent verbonden.

© 2013 MooiCV. Alle rechten voorbehouden